فرهنگ دینی وهمت مضاعف
50 بازدید
محل نشر: ماهنامه فرهنگ جمعه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باتوجه به نام گذاری سال 89بنام همت مضاعف کار مضاعف .همت مضاعف ازدیدگاه آیات وروایات بررسی شده است .