فضای مجازی میدان نبرد تبلیغات
21 بازدید
موضوع: تبلیغ

حضوربرنامه ریزی شده حوزویان ازسوی مراکزعلمی ذی ربط درفضای مجازی برای ترویج فرهنگ دینی وتبلیغی که فضا را ازمجاز به واقعیت میدان نبردتبلیغاتی مبدل کرده است وامروزه نیاز واقعی نسل جوان به آموزه های ناب اسلام واقعی احساس می شود.اخیرا حضرت آقا فرمودند:"فضای مجازی یک ابزاربسیارکارآمداست برای اینکه بتوانیدپیامتان را به گوش جهان برسانید،این امکان دیروزنبود،امروزهست.(این )یکی ازامتیازات است."

پاسخ گویی سریع وجامع به شبهات وابهامات ازاقدامات بارزیک حوزه علمیه مطلوب است.1

1-دیدارشورای عالی حوزه علمیه قم 1374/9/14